Nowy Świat

Rekrutacja + Dokumenty

Rekrutacja + Dokumenty

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NOWY ŚWIAT

Wybierz

DANE OSOBOWE DZIECKA

MIEJSCE ZAMELDOWANIA UCZNIA

PRZEDSZKOLE / SZKOŁA, DO KTÓREGO / KTÓREJ UCZĘSZCZAŁO DZIECKO

INFORMACJE O DZIECKU

Wybierz
Wybierz

OPIEKA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG EDUKACJI / SZKOŁY

DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka , w tym danych o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.) a w szczególności danych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, przez upoważnionych pracowników Happy Kids Osowa s.c., w celu załatwienia sprawy określonej w nagłówku formularza.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że: administratorem danych będzie Happy Kids Osowa s.c., ul. Oriona 1, 80-299 Gdańsk, NIP 5842701881; przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy; przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy; przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.