Nowy Świat

Indywidualizacja

Indywidualizacja

W naszej szkole przywiązujemy szczególną uwagę do pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami.


W obu przypadkach kluczowa jest indywidualizacja procesu nauczania.

Działania szkoły w postępowaniu z uczniem zdolnym mają na celu, poprzez tworzenie programów, projektów, prowadzenie interesujących lekcji, wspieranie zdolności i ponadprzeciętnego potencjału dziecka.


Wśród metod i form pracy wykorzystywanych przez naszych nauczycieli znajdują się między innymi:
 

 • różnicowanie prac klasowych i domowych
 • poszerzanie zakresu lektur
 • tworzenie „Mojej encyklopedii”- realizacja innych treści, materiału pogłębiającego i poszerzającego oraz treści z dziedzin pokrewnych
 • praca w grupach, wykorzystywanie zróżnicowanych źródeł informacji
 • przedstawianie na lekcji prezentacji przygotowanych przez uczniów na interesujący ich temat
 • przygotowanie i udział w konkursach, turniejach, projektach
 • prowadzenie fragmentów lekcji przez ucznia
 • konsultacje i współpraca z nauczycielami przedmiotowymi i psychologiem
 • stosowanie motywującego systemu oceniania, w tym oceniania kształtującego
 • rozszerzanie i pogłębianie materiału między innymi na kółkach zainteresowań

W przypadku kształcenia uczniów z trudnościami, w tym dzieci z orzeczeniami i opiniami wybór form i metod pracy poprzedzony jest przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy umiejętności dziecka, a więc rozpoznaniem jego specyficznych potrzeb i możliwości. Następnie w porozumieniu ze szkolnym metodykiem i psychologiem opracowywany jest odpowiedni system nauczania dla danego dziecka, uwzględniający wskazania zawarte w orzeczeniu lub opinii. Nauczyciele uczący dziecko z trudnościami zobowiązani są do zapoznania się z zaleceniami sporządzonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z planem terapeutycznym ucznia opracowanym przez szkołę.


Szczególnie ważne we współpracy z tą grupą dzieci jest:

 • dostosowanie materiałów edukacyjnych do potrzeb i zainteresowań dziecka
 • nauczanie takich treści, które dziecku są w danym czasie najbardziej potrzebne
 • stosowanie adekwatnych metod weryfikowania wiedzy:
  • przygotowywanie sprawdzianów dostosowanych do konkretnego dziecka, tj.: zastosowanie optymalnej dla ucznia formy np. formy testowej, nie opisowej bądź odpowiedzi ustnej lub też wykorzystanie materiałów i treści wizualnych, obrazkowych
  • branie pod uwagę zdolności intelektualnych ucznia, jego poziomu i sposobu funkcjonowania i komunikowania się oraz umiejętności koncentracji
  • zadawanie w razie potrzeby dodatkowych pytań i/lub pytań pomocniczych
  • przeznaczanie na sprawdzian i ewaluację osoby z orzeczeniem więcej czasu;
  • weryfikowanie wiedzy i umiejętności w innej formie niż sprawdzian, np. ocenianie kompetencji dziecka podczas pracy w grupie, przygotowywania i prezentacji projektów itp.
  • budowanie przychylnej i motywującej atmosfery oraz stosowanie gratyfikacji za wykonaną pracę.
 • organizowanie wsparcia psychologicznego dla ucznia i jego rodziców
 • dbałość o rozwijanie kompetencji psycho-społecznych ucznia