Nowy Świat

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY ODBYWAJĄCYM SIĘ W DNIACH 14-16 MAJA 2024 r.


Egzamin Ósmoklasisty- Informacje dla rodziców i uczniów
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się - po raz ostatni w roku 2024 z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

REPETYTORIUM EGZAMINACYJNE

W naszej szkole oferujemy wszystkim uczniom zajęcia dodatkowe w postaci REPETYTORIUM przygotowawczego do egzaminu ze wszystkich przedmiotów. Repetytorium to dodatkowe zajęcia w ramach czesnego, które gwarantyją pełne powtórzenie materiału z przedmiotów egzaminacyjnych w tym także egzaminy próbne symulujące warunki egzaminacyjne. Każdorazowo uczniowie informowaniu sa o swoich postępach oraz o osiaganej punktacji. Zasadniczy program repetytorium obejmuje po około 50 godzin dydaktycznych z każdego przedmiotu w okresie od poczatku roku szkolnego do daty egzaminu.

Zajęcia są dobrowolne, jednak stanowią sprawdzoną w naszej szkole formą przygotowania do egzaminu co pozwala na osiąganie przez uczniów naszej szkołu niezmiennie wysokich wyników w egzaminie ósmoklasisty w ostatnich latach.


Termin główny – maj 2024 r.

 

  • 14 maja 2024r. godzina: 9.00 ( wtorek) – język polski
  • 15 maja 2024r. godzina 9.00 ( środa) – matematyka
  • 16 maja 2024r. godzina 9.00 ( czwartek)- język obcy nowożytny
  • Każdy zdający powinien posiadać na egzaminie legitymację szkolną oraz długopis ( lub pióro) z czarnym tuszem ( atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań  (odpowiedzi).
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:  03 lipca 2024 r.
  • Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do  07 lipca 2024 r.
  • Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 06 lipca 2024 r.


Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Uczniowei, tórzy nie przstapią do egzaminu w obu terminach będą zmuszeni powtarzać klasę 8.