Nowy Świat

Happy English Time 2024

Happy English Time 2024

Zmiana terminu finału konkursu.

Etap wojewódzki odbędzie się dnia 25 kwietnia o godzinie 8:00 w siedzibie szkoły Nowy Świat w Gdańsku Osowie. 


Załącznik z listą osób zakwalifikowanych do etapu WOJEWÓDZKIEGO poniżej regulaminu.


Załącznik z listą osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego poniżej regulaminu.


Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego

„Happy English Time” 2024

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. W regulaminie ujęte są zasady oraz sposób przeprowadzenia konkursu
z języka angielskiego „Happy English Time” organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nowy Świat w Gdańsku Osowie.

2.Konkurs „Happy English Time” przygotowany jest przez nauczycieli języka angielskiego z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej językiem angielskim, a co za tym idzie, rozwijanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich motywacji do nauki języka obcego. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu: słownictwa, gramatyki, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia, a także z elementów kultury, geografii i historii Wielkiej Brytanii.

Udział w konkursie

Udział w konkursie mogę wziąć uczniowie klas: VI-VIII szkoły podstawowej. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach, które odpowiadają danym klasom.

Miejsce konkursu klasy VI-VIII

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach w trzech oddzielnych kategoriach.

Etap I (szkolny)- 26 lutego 2024, czas trwania: 45 minut

Każda szkoła uczestnicząca w konkursie przeprowadza ten etap we własnym zakresie, a następnie testy konkursowe przesyła do organizatora konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest test leksykalno-gramatyczny wielokrotnego wyboru zawierający również wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.

Etap II (powiatowy)- 18 marca 2024, czas trwania: 60 minut

Każda szkoła uczestnicząca w konkursie przeprowadza ten etap we własnym zakresie, a następnie testy konkursowe przesyła do organizatora konkursu.

Uczestnicy, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskają wynik powyżej 80 punktów, ze 100 możliwych do zdobycia, zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Zadania na tym etapie konkursu zbadają umiejętność uczestników z zakresu rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem.

Osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną o tym poinformowane do dnia 1 marca 2024.

Etap III (wojewódzki) - 10 maja 2024, czas trwania części pisemnej: 60 minut, czas trwania części ustnej: około 10 minut

Trzeci etap konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora - ul. Nowy Świat 7a, Gdańsk.

5 uczniów z najlepszymi wynikami z etapu powiatowego, z każdego z powiatów, niezależnie od kategorii wiekowej, zostanie zaproszonych do uczestnictwa w ostatnim etapie konkursu, który odbędzie się w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat.

W ostatnim etapie konkursu uczestnicy będą musieli się wykazać umiejętnością tworzenia wypowiedzi pisemnych (długość i forma zależą od kategorii wiekowej uczestników), oraz posługiwania się językiem w mowie (krótka rozmowa z prowadzącymi konkurs z wykorzystaniem materiałów zdjęciowych).

Osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną o tym poinformowane do dnia 8 kwietnia 2024.

Tytuł laureata konkursu (I, II, III miejsce) uzyskają uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów w ostatnim jego etapie. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przyznane będą miejsca ex aequo.

Ostateczne wyniki konkursu wraz z dyplomami i nagrodami zostaną przesłane do szkół laureatów do 17 czerwca 2024.

Materiały konkursowe

Organizator konkursu przesyła materiały na adresy szkół zgłoszonych do konkursu. Organizator postara się dostarczyć je na tydzień przed terminem konkursu.

 

 

Forma konkursu

Pierwszy i drugi etap konkursu składają się z pytań zamkniętych. W pytaniach zamkniętych należy wskazać jedną poprawną odpowiedź. Etap trzeci składa się z dwóch zadań, tj. stworzenia wypowiedzi pisemnej zgodnej z instrukcjami podanymi w zadaniu i przeprowadzenia krótkiej rozmowy z prowadzącymi konkurs na temat związany z sytuacją przedstawioną na zdjęciu pomocniczym. Zarówno wypowiedź pisemna, jak i wypowiedź ustna ocenianie będą na podstawie ich zgodności z poleceniami oraz poprawności językowej.

Zadania dla każdej kategorii wiekowej zostaną dostosowane do poziomu i umiejętności uczniów, w zależności od klasy, do której uczęszczają.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie organizatora i przesłać ją na adres:

Nowy Świat

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Nowy Świat 7a

80-299 Gdańsk-Osowa,  

z dopiskiem Happy English Time

 

lub mailem:

sekretariat@happykidsosowa.pl

w temacie maila prosimy podać nazwę konkursu

 

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Warunki konkursu

 

 1. Do konkursu może przystąpić szkoła zgłaszająca minimum 3 uczniów.
 2. Materiały potrzebne do przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu zostaną przesłane przez organizatora do 14 lutego 2024. Materiały potrzebne do przeprowadzenia drugiego etapu zostaną przesłane przez organizatora do 7 marca 2024. Wszystkie materiały, łącznie z materiałami audio, zostaną wysłane drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu mailowego do wysyłki.
 3. Szkolny organizator konkursu (dyrektor, nauczyciel języka angielskiego) jest zobowiązany do przesłania testów uczniów w ciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia konkursu i protokołu (w przypadku nieprawidłowości) z przeprowadzenia konkursu.
 4. Za przebieg konkursu odpowiedzialni są szkolni organizatorzy konkursu (dyrektor szkoły i/lub nauczyciel języka angielskiego).
 5. Każda praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 6. Uczniów do konkursu może zgłosić dyrektor szkoły i/lub nauczyciel języka angielskiego (uczący w tej właśnie szkole).

 

 

Ocenianie i nagrody

 

 1. Za przygotowanie i sprawdzenie testów konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursu powołana przez dyrektora szkoły: Nowy Świat. W skład komisji wchodzą nauczyciele języka angielskiego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat oraz dyrektor szkoły.
 2. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji Komisji Konkursu.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu Happy English Time otrzymują dyplom uczestnictwa w konkursie.
 4. Za zajęcie miejsca od 1-3 laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i/lub książkowe.
 5. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki konkursu do 17 czerwca 2024 roku i przesłać je laureatom pocztą.
 6. Dyplomy za udział w konkursie zostaną wysłane pocztą.
 7. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na: sekretariat@happykidsosowa.pl

 

 

Zakres materiału

 

Klasa VI

Poziom zadań konkursowych dla uczniów klas szóstych zawiera materiał z poziomu A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Klasa VII

Poziom zadań konkursowych dla uczniów klas szóstych zawiera materiał z poziomu B1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Klasa VIII

Poziom zadań konkursowych dla uczniów klas szóstych zawiera materiał z poziomu B2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Zagadnienia kulturowe

Ikony brytyjskie oraz powiązane z nimi wydarzenia:

1. Sir Winston Churchill – Druga wojna światowa

2. Diana, Princess of Wales – działalność charytatywna

3. Charles Darwin – teoria ewolucji

4. William Shakepseare – twórczość

5. Sir Isaac Newton – prawo powszechnego ciążenia oraz prawo ruchu

6. Elizabeth I – wydarzenia związane z jej rządami

7. John Lennon – zabójstwo lidera The Beatles

8. Horatio Nelson – bitwy morskie

9. Oliver Cromwell – angielska wojna domowa

10. Captain James Cook – odkrycia

11. Robert Baden-Powell – skauting

12. Alfred the Great – wydarzenia związanie z jego rządami

13. Margaret Thatcher – wydarzenia związane z działalnością polityczną

14. Michael Crawford – „Upiór w Operze”

15. Queen Victoria – wydarzenia związane z jej rzadami

16. Sir Paul McCartney – działalność artystyczna

17. Sir Alexander Fleming – odkrycia

18. Alan Turing – działalność naukowa

19. Elizabeth II – wydarzenia związane z jej rządami

20. Stephen Hawking – odkrycia

21. David Bowie – działalność artystyczna

22. Guy Fawkes – spisek prochowy

23. Eric Morecambe – działalność artystyczna

24. David Beckham – działalność sportowa

25. Sir Steve Redgrave – działalność sportowa

26. Henry VIII – wydarzenia związane z jego rządami

27. Charles Dickens – twórczość

28. John Logie Baird – działalność naukowa

29. Boy George – działalność artystyczna

30. Sir William Wallace – powstanie szkockie

 

Święta:

1. Teacher’s day

2. Halloween

3. Bonfire night

4. Black Friday

5. Remembrance Sunday

4. Armistice day

5. St. Andrew’s day

6. Winter Solstice

7. Christmas

8. Valentine’s Day

9. St. David’s day

10. Women’s day

11. Easter

12. Queen’s nirthday

13. St. George’s day

 

Zadania z zakresu znajomości kultury brytyjskiej nie będą wymagały wykazaniem się szczegółowej znajomości zagadnień. Do wypełnienia testu wystarczą wiadomości ogólne.